Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Program

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

PROGRAMY PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Program "Trampolina do szkoły" w Niepublicznym Przedszkolu na Białołęce

          Program wychowania przedszkolnego „Trampolina do szkoły” w tytule zawiera pewną koncepcję – umożliwia dzieciom uzyskanie niezbędnych kompetencji do osiągnięcia gotowości szkolnej na najwyższym poziomie w formie beztroskiej zabawy i w oderwaniu od edukacji prowadzonej w sposób tradycyjny. Edukacja na podstawie tego programu jest dobra dla rozwoju każdego dziecka. Tym samym pomaga nauczycielowi w osiągnięciu sukcesu pedagogicznego. Nauczyciel, przekładając program na praktykę pedagogiczną, powinien dbać o harmonijny rozwój dziecka, stymulując wszystkie sfery rozwojowe. Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczo - dydaktycznego ma pomagać w osiąganiu praktycznych umiejętności oraz w kształtowaniu postaw twórczych. Program w sposób szczególny zwraca uwagę na efekty wychowawczo-edukacyjne. Zostały w nim uwzględnione cztery przenikające się obszary rozwoju i uczenia się dzieci: wiedza, umiejętności, dyspozycje i emocje. Program zwraca szczególną uwagę na dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci. Wskazuje wielozmysłowość jako doskonałe narzędzie indywidualizujące pracę oraz zachęcające dzieci do odkrywania, eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań. Dzięki całościowemu spojrzeniu na rozwój nasi wychowankowie poradzą sobie z wyzwaniami edukacyjnymi XXI wieku.

Program wychowania przedszkolnego PWN, E. Toparska, J. Kopała;

 

Program wychowania przedszkolnego Trampolina jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając różnicować go w zależności od potrzeb i możliwości przedszkolaków. Autorki programu określiły, jakie metody, formy pracy, sytuacje dydaktyczne, ćwiczenia są najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka na etapie wychowania przedszkolnego.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Program wskazuje drogę dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia, zdobywania ogólnej wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym oraz określa kierunek pracy, zapewniający osiągnięcie przez dzieci pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Pozwala nauczycielowi uwzględniać różnice rozwojowe dzieci i dostosować aktywność poznawczą do indywidualnych predyspozycji wychowanków. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom zdobywanie nowych sprawności i wiedzy zgodnie z ich naturalnym potencjałem. Treści zawarte w programie, a także ich układ i wskazówki dotyczące organizacji pracy z dziećmi, zapewniają realizację głównych celów wychowania przedszkolnego oraz celów wynikających z podstawy programowej.

 

Główne cele wychowania przedszkolnego to:

 • ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i technicznym, poprzez bezpośrednie doświadczanie i przeżywanie;

 • wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

 

Program wychowania przedszkolnego pt. „Zbieram, poszukuję, badam: D. Dziamska, M. Buchnat, Nowa Era;

 

 

Program powstawał na przestrzeni wielu lat i został skonstruowany na podstawie doświadczeń z pracy wielu nauczycieli w przedszkolach oraz głębokiego naukowego namysłu autorek. Nie powiela szablonowej konstrukcji wielu programów i nie kopiuje wyłącznie zapisów podstawy programowej, co stało się najistotniejszą dla mnie przyczyną, aby program przeczytać i na nim oprzeć bezpośrednie planowanie pracy z dziećmi.

Osobowy wymiar dziecka

To, co w programie jest dla mnie, jako nauczycielki przedszkola, najważniejsze, wynika z szacunku autorek do dziecka jako osoby. W programie odkrywam całego człowieka, holistyczne ujęcie jego rozwoju ze wskazaniem, w jaki sposób rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy warunkują się wzajemnie. Autorki precyzyjnie wyjaśniają, jak ważne jest u dziecka odpowiednie wartościowanie emocjonalne sytuacji i doświadczeń, aby stymulować jego rozwój, a nie tworzyć blokady. Te interesujące zagadnienia szeroko opisane pomagają zwartościować bieżącą pracę nauczyciela, skorygować naszą komunikację z dziećmi, na której przecież opiera się ich rozumowanie i aktywność w przedszkolu.

Doświadczenie przedszkolne

Autorki często podkreślają wagę przestrzeni, którą powinien organizować nauczyciel, żeby dzieci mogły poszukiwać, badać, eksplorować i gromadzić doświadczenia. Doświadczenia, a nie forsowanie celów do osiągnięcia przez dzieci są kolejnym przejawem troski o rozumne wychowanie i pozostawienie dziecka w bezpiecznej wolnej przestrzeni prawdziwego dzieciństwa z jednoczesnym podkreśleniem ważnych edukacyjnych aspektów aktywności dzieci w tym czasie. Integracja doświadczeń oraz systematyczna praca nad spójnością doznań zmysłowych, tzw. integracja sensoryczna, wskazują, iż program wyznacza nauczycielom przedszkola konkretne zadanie, którego realizacja ma polegać na rzetelnym przygotowaniu dzieci do podjęcia w przyszłości nauki w szkole. Dziecko w przedszkolu odkrywa zatem np. fragmenty liter ukryte w obrazkach i znakach graficznych. Nadaje znaczenie swoim konstrukcjom i wytworom. Odkrywa funkcjonalność poznanych znaków, kształtów, form i ich znaczenie, nadając sens swoim doświadczeniom.

 

 

 

Elementarz sześciolatka. Program wychowania przedszkolnego - roczne przygotowanie do szkoły: S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska, K. Kamińska-Dolata , Nowa Era;

 

Elementarz sześciolatka”. Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły”, dedykowany najstarszej grupie wiekowej, 6-latkom, jest zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku. Składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono psychologię dziecka sześcioletniego, czynniki, od których zależy sukces edukacyjny dziecka i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Poruszono tu również temat diagnozy i terapii pedagogicznej. W części drugiej wyodrębniono obszary wspierania rozwoju, wskazano kompetencje istotne dla przyszłej nauki dziecka w szkole, przedstawiono szczegółowe cele i treści organizowanych zajęć oraz przykłady zabaw ukierunkowanych na osiąganie postawionych celów.

 

 

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym- Program nauczania 3, 4 5 i 6latków M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, Oxford University Press 2017;

 

Cele nauki języka angielskiego w przedszkolu:

 • Nabycie umiejętności rozumienia poprzez wykorzystanie naturalnych zdolności oraz potrzeby zabawy i fizycznej aktywności dziecka do przyswajania języka obcego,

 • stworzenie możliwości osłuchania z językiem obcym,

 • rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,

 • Nauczanie odbywa się poprzez atrakcyjne dla dzieci powtarzanie-wykorzystanie rymowanek, wierszyków i piosenek, poprzez wprowadzenie stałych rytuałów,

 • Podstawową formą nauki jest zabawa.

Metody nauczania:

 

 • tpr/metoda reagowania całym ciałem/-uczenie się poprzez wykonywanie poleceń

zrozumienie-wykonanie-samodzielne wypowiedzenie polecenia,

 • metoda audiolingwalna- oparta na wielokrotnym powtarzaniu słów i zwrotów,

 • metoda komunikacyjna-zakładająca, iż każda sytuacja mająca miejsce na zajęciach jest pretekstem do komunikowania się,

 • Zakresy tematyczne/zasób słów adekwatny do wieku dziecka/

-liczby 1-10 -produkty żywnościowe

-kolory -pomieszczenia w domu

-zabawki -wyposażenie domu

-zwierzęta -sporty

-części ciała -dni tygodnia

-ubrania -pory roku

-jedzenie -typy pogody

-urodziny -środki transportu

-czynności związane z ruchem -czynności codzienne

-członkowie rodziny -święta

 

 • Kategorie gramatyczne

-czasowniki: to be, to have

-rzeczowniki: forma l. Pojedynczej i mnogiej

-przymiotniki

-liczebniki 1-10

-przyimki miejsca/in, on,under, behind

 

 

 

Modlińska 248D
 
Nasze placówki
 
Modlińska 285B